Futbalove DresyFodboldtrřjer BřrnVoetbalschoenen kopenbilliga cykelkläderradtrikot kaufentenue cycliste pas chercyklistický dressalg sykkelklćr - Kjřp sykkelklćr til damer og herrecompleti ciclismo - fino al 50% di scontocomprar maillot ciclismoMountainbike kleding - Wielerkleding online kopenkoszulki rowerowe

Határjárási szöveg magyarul 1401-ből

Érintőlegesen kerül említésre Solomar (Solymár) abban az 1401. áprilisában íródott határjárási szövegben, melyet Zsigmond király készíttetett el a budai káptalannal egy vitás területi vita kapcsán. Ez a legkorábban íródott részletes határleírás, amelyben megemlítik községünket. Érdekes középkori terület-elnevezéseket és más érdekességeket csemegézhet benne.

A budai káptalan Zsigmond király márc. 17-i parancsára (ld. 1146. sz.) Maróthi János macsói bán birtokát képző Perbar, Sambor és Monar birtokán határjárást végez el, mert Athyai Ferenc fia László, Kwke-i Aynard fia Miklós fia János, Geregmezew-iWeer (dictus) János fia Simon, valamint Sombok-i tárnokmester unokái János fia Simon és Domonkos fia János állandóan panaszkodtak, hogy a bán az öt megillető területnél nagyobbat 'foglal el. Az első határjelet egy házi körtefa alatt délről a birtokon lévő kert végén emelték, ezu­tán délnyugat felé a Perbar-ról a szőlőkbe vezető út mellett egy szög­határjelet emeltek, amely keletről János bán, délnyugat felől Athya-i János fia Ferenc, Aynard fia Miklós fia János, Geregmezew-i Weer (dictus) László fia Miklós - Aynard leszármazottainak - birtokát vá­lasztja el. Innen az úton dél felé fordulva kis távolságra az ut mellett keletről földhatárjelet emeltek, ezután az úton dél felé menve kis tá­volságra az ut mellett szőlők között földhatárjelet emeltek, amely északra és délre János bán szőleit, délre és Sambok felé Aynard le­származottainak birtokát választja el. 

Innen nyugat felé egy füves úton kis távolságra egy körtefa alatt szőlők között földhatárjelet emeltek, majd nyugat felé kis távolságra egy diófa alatt emeltek földhatárjelet: ezután szőlők között nyugatra a Selemegye nevű völgyben egy árok mellett nagy földhatárjelet emeltek, innen dél felé fordulva a völgyben egy berek vagy facsoportnál két földhatárjelet emeltek. Ezután ugyan­arra a völgyre délre a Somlyó hegy oldalán földhatárjelet emeltek, ezután ugyanarra jó távolságra a Somlyó nevű sikságon emeltek föld­ határjelet, majd nyugat felé jó távolságra a Chenge nevű helyen föld­ határjelet emeltek, majd az említett nyugati irányban hasonlóan Chengére érve egy régi szegföldhatárjel mellett emeltek ujat, amelytől nyugatra és délre a nyulakszigeti apácák Somodor birtoka, keletről János bán birtoka fekszik, innen északkelet felé nagy távolságra a Chengekwzy és Kyrwakwzy nevű hegyen földhatárjelet emeltek, majd ugyanerre keletre közepes távolságra egy hegy oldalán egyik fűzfa alatt egy régi határjelet találtak, amely az óbudai apácák birtoka, Kyrwa falué, mellette ujat emeltek. 

Innen az említett hegyoldalban kelet felé közepes távolságra Kyrwa régi földhatárjele mellett ujat emeltek. Majd egyenesen keletre közepes távolságra a Sagoldowth ne­vű ut mellett van egy földhatárjel, amely délre és északra az óbudai apácák birtokát, Perbar felől János bán birtokát választja el. Innen ugyanazon keleti irányban közepes távolságra TynnUfirégi földhatárjele mellett újat emeltek. Ezután a Sedfew nevű völgyön át kelet felé nagy távolságra a Sorrofew nevű hegyen Tynnye régi földhatárjele mellett ujat emeltek. Innen a hegyről lejőve ugyanazon keleti irányban jó tá­volságra Tynnye egy régi határjelét találták egy magasabb Sweynwech (? ) nevű hegy oldalán, amely mellett ujat emeltek. A hegyről lejőve kelet felé közepes távolságra szántóföldek között Tynnye régi földha­tárjele mellett ujat hánytak. Azután a már emiitett keleti irányban szántóföldeken át közepes távolságra menve Tynnye régi földhatárjelé-nél ujat hánytak, tovább délkeleti irányban jó távolságra Tynnye régi földhatárjele mellett ujat emeltek. Majd ismét kelet felé fordulva jó távolságra egy síkságon Karko nevű helyen egy körtefa mellett Tynnye régi földhatárjelénél ujat emeltek. 

Innen ugyanabban a keleti irányban egy hasonlóan Karko nevű völgybe ereszkedve és a völgyből közepes távolságra felmenve Tynnye egy régi földhatárjele mellett ujat emel­tek. Majd kelet felé közepes távolságra egy síkságon a Budáról Tynynyére menő ut mellett Tynnye régi határjelénél emeltek újat. Ezután északkelet felé jó távolságra Muthus nevű völgyön át Tynnye szőlei mellett egy hegyoldalon egy tölgyfa alatt Tynnye régi határjelét talál­ták, amelyhez közel ujat emeltek. Innen az előbbi északkeleti irány­ban egy cserjésen áthaladva egy cserje körül földhat ár jelet emeltek, amely délről Tynnye, keletről Perbar birtokait választja el. Innen északkeletre lejőve a Muthus hegyről egy cserjésen át egy Muthusvelgy nevű völgybe és a völgyből egy hasonlóan Muthusnak nevezett Berch-re felmenve a Berch oldalán a Tynnyeről Koachy-ba tartó nagy ut mentén egy tölgyfa alatt Tynnye régi határjele mellett ujat emeltek. Majd északkelet felé egy Berch-re közepes távolságra emel­kedve egy kis völgybe lementek és a völgyben továbbmenve egy tölgy­fa alatt Tynnye régi határjele mellett Aynardwara felől ujat emeltek. 

Innen északkelet felé erdőn át közepes távolságra, Tynnye régi föld­ határjele mellett Aynardwara felől ujat emeltek. Azután ugyanabban az irányban közepes távolságra hasonlóan erdőben menve egy körtefa nagy gyökerén Tynnye régi határjelét találták, amely mellett Aynarwara felől délre egy ujat emeltek. Innen egy gyalogösvényen át egyene-sen észak felé közepes távolságra egy körtefa alatt Tynnye régi határi jele mellett a fa tövében ujat emeltek. Erről ugyanazon ösvényen észak felé haladva egy körtefa alatt két ut között, melyek egyikét C habaram enewthnek, másikat Iwanfelderemenewth-nek nevezték, Tynnye régi határ­jele mellett ujat emeltek. 

Innen kissé észak felé haladva ugyanazon az úttól délre Tynnye régi határjele mellett egy hegy felől ujat emeltek. Majd ugyanazon az utón északra jó távolságra átmenve a Tynnyethofew nevű helyen két régi szeghatárjelhez értek, melyek egyike délről Tynnye, másika északról Chaba földjét választja el, amelyek mellett kelet felé harmadik uj határjelet emeltek tölgyfákkal, s ez keleti és déli irányban hegyekben és erdőkben választja el Perbar-tól. Azután délkelet felé fordulva egy Buzawelgy nevű völgybe ereszkedve közepes távolságra menve egy tölgyfa tövénél nyugatra határjelet emeltek. Ezután délkelet felé egyenesen egy hegy oldalán keresztül Thasar nevü kútnál régi földhatárjelet találtak, amely mellett Perbar felé ujat emeltek. 

Innen tovább délkelet felé közepes távolságra a hegy oldalán a régi földhatárjel mellett emeltek újat. Majd a hegy oldalán ugyan­ azon irányban közepes távolságra Ferthews nevű helységnél Chaba ré­gi határjelét találták, amely mellett ujat emeltek. Majd a mondott / délkeleti irányban a hegyre menve a hegy csúcsán egy régi határjel Chaba-t választja el, mellette Perbar felől ujat emeltek. Innen a hegyről lejőve Thasar nevű helységhez, majd tovább egy Mesesrehagow nevű hegyre menve Salmar vár régi határjele mellett Perbar felől ujat emeltek. Ezután délkelet felé közepes távolságra egy régi határjel mellett Perbar felől emeltek újat. Majd a hegyre kissé dél felé kanyarodva felmentek és közepes távolságra Meseswara helyén két uj szeghatárjelet emeltek, amelyek egyike Salmar vártól keletre másikat pedig Perbar birtokai felől, ti. délnyugati irányban Perbar erdeit választja el. Majd délnyugat felé fordulva a hegyről lejovet a Verees nevű erdőhöz és közepes távolságra a Thasarwapa nevű árok mellett egy tölgyfa gyökerénél határjelet emeltek, amely délről és nyugatról Perbar erdeit választja el. 

Ezután Perbar felé az erdőn át közepes távolságra menve kereszttel jelölt tölgyfa tövében határjelet emeltek. Innen tovább ugyanazon erdőn át Perbar felé hasonlóan egy kereszttel jelölt tölgyfa tövénél határjelét hánytak. Majd ugyanarra egy hasonlóan kereszttel jelölt fa tövénél emeltek határjelet. Innen ugyan­azon birtok felé menve egy fa tövében határjelet hánytak, amely délről és nyugatról elválasztja Perbar erdeit. Ezután délnyugati irányban Per­bar felé az erdőn át közepes távolságra egy tölgyfa tövében árok mel­lett egy határjelet halmoztak. Majd Perbar felé az erdőben tovább­menve a Nerges nevű hegy végén egy határjelet emeltek. Tovább Perbar felé a Galista nevű völgyön továbbmenve emeltek egy határjelet. Innen ugyanarra jó távolságra egy, a hegyről Tynnye-re menő ösvény mellett hánytak határjelet. Majd a völgyön át Perbar felé egy határjelet emel­tek, amely délről, északról és nyugatról választja el Perbar erdeit. 

Ez­után dél felé fordulva közepes távolságra Aynardwara hegy oldalán emel­tek határjelet, amely délre Aynard leszármazóinak, délről pedig Perbar birtokait választja el. Innen dél felé közepes távolságra Mesespesth kút­nál emeltek határjelet, amely déli részről Perbar birtokait, Aynard leszármazóinak birtokaitól valóban délről elválasztja. Majd a Muthus völ­gyön át jó távolságra tölgyfák körül határjelet emeltek, amely délről és nyugatról Perbar birtokait, valóban délről Aynard leszármazóinak birto­ kától elválasztja. Ezután a Muthus nevű völgyből az Erdewath nevű hegy­ re déli irányban jó távolságra felmenve állitottak egy határjelet. Majd délnyugat felé keveset menve az Erdelewth nevű útnál, mely Perbar-ra vezet határjelet állitottak. 

Ezután az ütőn nagy távolságra Perbar felé emeltek határjelet. Majd az úton Perbar felé nagy távolságra menve határjelet hánytak, az ut mellett, amely délről Aynard leszármazóinak birtokát, valóban déli vagy nyugati részről Perbar birtokaitól elválaszt­ja. Majd ugyanazon az utón Perbar felé jó távolságra menve ugyanazon út mellett határjelet emeltek. Ezután ugyanazon az utón Perbar felé hason­lóan jó távolságra menve a mellette lévő kis hegyen határjelet emeltek. Majd az úton nyugat felé fordulva a Perbar határán lévő Kewhyd nevű patak mellett egy nagy kő körül emeltek egy határjelet. Innen nyugat felé fordulva közepes távolságra Perbar mellett állitottak földhatárjelet,amely János bán részét Aynard örököseinek részétől elválasztja és itt ér véget a határjelek sora. 

Ennek megfelelően Perbar kilenced részé­be János bánt beiktatták. Sambok határa: az első határjel a Sambok-ról Perbar-ra vezető nagy fut mellett van, majd egyenesen közepes távolságra egy kert végén állitottak határjelet. Innen délre közepes távolságra egy Sambokmal ne­vű hegyre vezető ut mellett a hegyoldalon kővel kevert határjelet emeltek, amely keletről János bán szőleit, nyugatról Aynard leszármazóinak földjét választja el. Innen ugyanazon az utón dél felé a hegy­re menve a Kenderesremenewth nevű ut mellett keletről egy határjelet emeltek, mely keletről János bán erdeit, nyugat felől pedig Aynard leszármazóitól elválasztja. Majd az utón délre közepes távolságra az ut mellett menve egy Halyagh Bokor nevű cserje tövénél állítottak határ­jelet, amely nyugatról Aynard leszármazóinak, keletről János bán er­deit választja el. 

Ezután ugyanazon az utón délre közepes távolságra menve kereszttel jelölt tölgyfát hagytak határjelül. Innen ugyanazon az úton kissé délre menve az erdő szélén szeghatárjelet emeltek, amely keletről János bán erdeit, nyugatról pedig Aynard leszármazóinak bir­tokát választja el. Azután a völgybe fordulva észak felé közepes tá­volságra a Keeweswth nevű ut mellett nyugatról szeghatárt emeltek, amely nyugatról János bán, északkeletről Aynard leszármazóinak bir­tokát választja el. Innen ugyanazon az utón kelet felé közepes távol­ságra menve az ut nyugati oldalán határjelet halmoztak. Erről az utón déli irányban hegyre felmenve a hegytetőn határjelet állítottak, amely nyugatról és Vrws felől János bán, keletről Aynard leszármazóinak birtokát választja el. Majd a Keweswth utón át kelet felé továbbmen­ve Bekasthow nevű 'ely mellett kővel kevert határjelet emeltek. Innen keletre közepes távolságra a hegyoldalon egy szőlő végén halmoztak határjelet. 

Erről keleti irányban egyenesen lejőve a hegyről szőlők között egy körtefa alatt hánytak határjelet, amely nyugatra a Sambokmalwth útig János bán szőleit, keletre Aynard leszármazóinak szőleit választja el. A szőlők közül ugyanabban az irányban egyenesen lemen­ve a Sambok-ból Perbar-ra vezető nagy útig, amely mellett egy föld-szeghatárjelet emeltek s ez a sorrendbén első határjelig János bán birtokát választja el keletre Aynard leszármazóinak birtokától. Majd beiktatták a bánt Monar birtokba, ahol Szt. György egyháza áll. Átirta Zsigmond király 1405. nov. 28., DL 8650,

forrás: [mol.arcanum.hu]: Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták, 1002-1437. (Budapest, 1982. Pest Megye Múltjából sorozat 5.)


 

Hozzászólás


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /vhosts/web/arvense/mtomi/www.solymarivar.hu/inc/blog_mutat.php on line 51
Név:
E-mail:
Ellenörző: Kérjük, másolja be ebbe a mezőbe a képen látható kódot!
Kérjük, másolja be ebbe a mezőbe a képen látható kódot!
Szöveg:

yanmaneee
2019-09-19 14:39:24

lebron 14


goyard handbags


adidas yeezy


nike air max 2018


lebron 16 shoes


yeezy


jordan shoes


yeezy boost


kd 11 shoes


supreme new york


nike air max 270


supreme clothing


adidas tubular


nike shox


fenty puma


cheap air jordans


yeezy boost 350 v2


timberland outlet


jordan retro


nike kyrie 5


michael kors handbags


retro jordans


michael kors purses


birkin bag


yeezy 700


air jordan


jordan shoes


birkin bag


moncler outlet


yeezy shoes


kevin durant shoes


vapormax


air max 270


jordan 6


nike shoes


golden goose starter


jordan 11


adidas gazelle sale


michael kors handbags


adidas stan smith men


golden goose


cheap jordan shoes


nike air max


kyrie 6


yeezy


fila disruptor


jordan shoes


off white shoes


vapormax


balenciaga shoes


moncler sale


golden goose outlet


air max 95


jordan 4


bape hoodie


yeezys


reebok outlet


adidas tubular x


coach factory outlet


yeezys


golden goose


nike 95


birkin bag


adidas yeezy


jordan shoes


adidas yeezy boost


balenciaga sneakers


off white jordan 1


golden goose superstar


yeezy 500


golden goose


christian louboutin shoes


yeezy


yeezy boost 350 v2


air max


goyard bags


moncler coat


off white hoodie


hermes birkin


yeezy boost 350 v2


coach outlet handbags


yeezy shoes


nike huarache


outlet golden goose


nike shoes


yeezy shoes


nike react


kd 11


pg 1


adidas yeezy


kyrie 6


adidas yeezy


zx flux


balenciaga speed


adidas ultra boost


louboutin shoes


golden goose mid star


nike epic react flyknit


nike cortez women


yeezy boost 350


hermes handbags


golden goose outlet


supreme


balenciaga shoes


jordan shoes


nike outlet


cheap jordans


birkin bag


michael kors outlet


christian louboutin


curry 6


michael kors handbags sale


hermes belt


nike kd 12


christian louboutin shoes


cheap jordans


yeezy 500


golden goose sale


yeezy 700


salvatore ferragamo belt


air max 90


nike air vapormax


off white


curry 5 shoes


nike air vapormax


converse outlet


adidas flux


yeezy boost 350


yeezys


coach outlet store


coach factory outlet


converse shoes


jordan store


golden gooses outlet


custom baseball jerseys


nike air max


yeezy boost 350 v2


canada goose


nike kyrie 6


longchamp bags


longchamp outlet


valentino shoes


air jordans


jordan shoes


off white jordan 1


golden goose outlet


yeezys


air max 2018


yeezys


nike air force


fila


coach outlet store


nike air max 270


goyard


lebron 13


moncler outlet


nike foamposite


supreme clothing


moncler jackets


yeezy boost 350


golden goose


adidas yeezy boost


moncler


nike air max


balenciaga shoes


coach bags sale


nike shox for women


supreme new york


fila disruptor 2


yeezy sneakers


michael kors sale


air max 2017


calvin klein outlet


golden goose sneakers


curry shoes


air jordan


kd shoes


curry shoes


hermes


hermes belt


kevin durant shoes


supreme clothing


nfl jerseys


longchamp


christian louboutin


off-white


yeezy boost 350


retro jordans


valentino


jordan shoes


christian louboutin outlet


authentic jordans


nike air max 97


curry 6 shoes


red bottom shoes


mlb jerseys


hermes


kobe sneakers


hogan outlet


louboutin shoes


bape hoodie


harden shoes


balenciaga


jordan shoes


coach outlet


nike air force 1


kyrie 4


cheap jordans


moncler coat


fitflops sale clearance


moncler


air max


adidas stan smith


yeezy shoes


kyrie irving shoes


russell westbrook shoes


yeezy boost 350 v2


kd 12


supreme clothing


cheap nba jerseys


nike epic react flyknit


hermes birkin bag


golden goose outlet


air jordan shoes


christian louboutin


yeezy shoes


golden goose


michael kors outlet online


yeezy


michael kors handbags


nike air max


michael kors


jordan shoes


balenciaga sneakers


nfl jerseys wholesale


timberland outlet


kyrie 3 shoes


nfl jerseys


nike air max 2017


goyard tote


christian louboutin outlet


nike air force 1 high


fila online shop


fitflop sale


adidas tubular


mbt shoes


kd 12


longchamp handbags


balenciaga sneakers


curry shoes


nike huarache


jimmy choo shoes


air jordan


yeezy boost


goyard handbags


birkin bag


nike react


golden goose


nike air max


nike air max 2019


off white jordan 1


ferragamo belt


jordan 12


hermes belts


kobe byrant shoes


kobe shoes


christian louboutin outlet


nike shoes


balenciaga sneakers


curry 6


huarache shoes


jordan retro


louboutin shoes


hermes online


kyrie irving shoes


supreme clothing


christian louboutin shoes


golden goose sneakers


air jordan


balenciaga trainers


off white clothing


michael kors outlet


kyrie 6


cheapjordans


jordans


cheap jordans


yeezy boost


jordan shoes


adidas nmd


nike off white


christian louboutin shoes


jimmy choo


nike air max 2019


hermes


golden goose


moncler jackets


kd shoes


fila shoes


yeezy boost 350


james harden shoes


cheap jordans


adidas superstar shoes


goyard handbags


off white hoodie


nike air max


michael kors outlet


yeezy


lebron james shoes


air max


fila


off white x nike


yeezy wave runner 700


jordans


michael kors outlet


air jordan


timberlands


yeezy shoes


curry 4


nike air vapormax


nike cortez


supreme shirt


nike air max 97


yeezy


lebron 15


cheap nfl jerseys china


yeezy boost


golden goose


michael kors outlet handbags


michael kors bags


ferragamo belt


coach outlet


kyrie 5


golden goose slide


nike lebron 15


nba jerseys


nike hyperdunk


curry shoes


fila shoes


balenciaga triple s


yeezys


hermes belts


michael kors outlet


nike air max 97


nike air max 95


michael kors factory outlet


air jordan


cheap jordans


michael kors


air max 95


louboutin outlet


coach outlet stores


goyard bags


jordan 1 off white


nike sneakers


jordan 13


goyard wallet


off-white


curry 5


christian louboutin outlet


nike air max 90


adidas nmd r1


air max 97


louboutins


jordan shoes


calvin klein


ultra boost


nike shoes


nike air max shoes


golden goose deluxe brand


nike air max 270


yeezy


michael kors outlet online


supreme hoodie


christian louboutin


kobe shoes


kevin durant shoes


hermes birkin


nike basketball shoes


balenciaga speed trainer


huaraches


adidas superstar


golden goose sneakers


nike air vapormax


longchamp handbags


hermes handbags


stephen curry shoes


paul george shoes


kd 11


kate spade outlet


golden goose sneakers


nhl jerseys


air max 97


vapormax


yeezy shoes


yeezy 500


balenciaga shoes


longchamp


cheap nfl jerseys


supreme clothing


irving shoes


moncler


balenciaga


michael kors factory outlet


golden goose shoes


hermes bag


kate spade handbags


ultra boost 3.0


kyrie 6 shoes


nmd


russell westbrook shoes


curry 4


off white nike


adidas nmd


yeezy 500 blush


air max 270


kyrie 3


balenciaga


adidas stan smith women


off white nike


coach outlet online


nike air max


nike jordans


michael kors outlet store


christian louboutin shoes


ferragamo sale


nike react flyknit


vapormax


kd 10


vans shoes


golden goose sneakers


supreme outlet


fila shoes


nike air max 2017


yeezy boost 350


moncler jackets


lebron 16


michael kors outlet


louboutin outlet


moncler


hogan outlet online


golden gooses


nike air max 97


nike vapormax


christian louboutin shoes


lebron shoes


jordan shoes


puma fenty


cheap mlb jerseys


nmd


golden goose francy


golden gooses sneakers


golden goose


moncler outlet


vans outlet


nike air vapormax


balenciaga shoes


nike air max


ralph lauren uk


kyrie 5


balenciaga sneakers


yeezy boost 350 v2


moncler


timberland shoes


bape clothing


nike air force 1 low


kyrie shoes


hermes belt


yeezy shoes


coach outlet


louboutin


jordan retro


golden goose sneakers


louboutin shoes


air max 2019


curry shoes


adidas gazelle


air max 97


air jordan


kobe 11


polo ralph lauren


michael kors outlet


balenciaga speed


michael kors outlet store


kobe 9


timberland boots


nike 270


curry 6


kobe basketball shoes


coach outlet store


michael kors handbags


Professionelle Uhren Replika speichert Automatische Replica Uhren IWC Portofino Automatic IW356501 Uhren-Serie - Grundlegende Informationen ..Heutzutage sind auch Replica Uhren eine sehr gute Lösung. Diese sind erheblich preiswerter als die Originale und sind auch von der Qualität ...

 • uhren replica kaufen
 • trikotsatz fussball
 • fussballtrikots günstig
 • replica uhren deutschland
 • Replica Uhren Schweiz
 • uhren Fakes
 • uhren fakes
 • replica uhren deutschland
 • louis vuitton günstig
 • replica uhren schweiz
 • replica uhren deutschland
 • 2016 neue Rolex Replik-Uhren UK Mode reflektieren, Replik Rolex Submariner Uhren hier. Günstige gefälschte Omega Uhren Online-Shop verkaufen.